Emergency feeding scheme

Wärend der Zäit vu Corona ass e grousse Feeding Scheme gelaf, deen och duerch déi vill Done konnt an där Gréisst stattfannen. 

Hei sinn e puer Impressiounen, wéi dat déi läscht Méint ausgesinn huet.